Logo_InternetbureauDrsPee
WhatsApp
Telefoon

 Artikel 1               Definities

a.     In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

b.     Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten mevrouw M.M. Pelkman, handelend onder de naam Tekstbureau DrsPee, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60841583, wonende en zaakdoende aan het Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer.

c.     Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van diensten.

d.     Diensten: alle activiteiten die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever, al dan niet tegen betaling, verricht.

e.     Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en de opdrachtgever overeen te komen diensten en de voorwaarden waaronder deze verricht worden.

 

Artikel 2               Algemeen

a.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot het leveren van diensten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

b.     Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden uitsluitend wanneer deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

c.     Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

d.     Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden wel te verlangen.

e.     Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

f.      Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever alsdan hiervan in kennis stellen.

g.     Rechten van een partij uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

h.     Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden op de website (https://www.drspee.nl) van de opdrachtnemer.

 

Artikel 3               Offertes

a.     Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle relevante informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

b.     De offertes van opdrachtnemer zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de opdrachtgever deze ongewijzigd en binnen 30 dagen na het uitbrengen van de offerte schriftelijk aanvaardt.

c.     De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bij uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer een prijsverhoging optreedt door factoren die buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer liggen wordt deze prijsverhoging doorberekend.

d.     Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

e.     Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

f.      Is in de offerte een richtprijs opgenomen, dan is deze slechts indicatief. Het door opdrachtgever te betalen bedrag zal dan worden bepaald op basis van nacalculatie/regietarief, waarbij berekend zal worden op basis van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

g.     Bij afwijkingen tussen deze algemene voorwaarden en de tekst van de offerte prevaleert de tekst van de offerte.

h.     Offertes en de daarin beschreven voorwaarden gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, ook niet wanneer het soortgelijke werkzaamheden betreft.

i.      De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer van hetgeen mondeling tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 4               Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

a.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig, maar uiterlijk één week voor het starten van de werkzaamheden, aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

b.     Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5               Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

a.     Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Op de opdrachtnemer rust nadrukkelijk geen resultaatsverplichting en opdrachtnemer kan geen garanties geven met betrekking tot het eindresultaat.

b.     Opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard op basis van het uitgangspunt dat ten opzichte van de opdrachtgever een volstrekt onafhankelijke positie kan worden gehandhaafd.

c.     De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

d.     De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

e.     Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist of opdrachtnemer dit wenselijk acht, heeft de opdrachtnemer het recht (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren.

f.      De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze derde(n) zelf een overeenkomst met de opdrachtgever is/zijn aangegaan.

g.     Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

h.     Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6               Wijziging van de opdracht, meerwerk

a.     Indien op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdracht zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. Daarbij streeft opdrachtnemer er naar dit binnen een redelijke termijn te doen.

b.     Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht of anderszins wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs te verhogen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts door opdrachtnemer de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering of oplevering worden gewijzigd.

c.     Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

d.     De opdrachtnemer zal van eventueel meer- en/of minderwerk zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

e.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht of anderszins gevolg zou kunnen hebben voor de overeengekomen diensten.

 

Artikel 7               Contractduur, uitvoeringstermijn

a.     De opdracht tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b.     Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

c.     De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zo nodig in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

d.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.

e.     Aan een door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer gewenste wijziging in de overeengekomen aanvangsdatum of afsluitdatum van een opdracht zullen beide partijen naar vermogen gevolg geven. Aan een door de opdrachtgever gewenst uitstel met meer dan een maand afwijking van de overeengekomen data van de opdracht waarvoor opdrachtnemer capaciteit heeft gereserveerd hoeft opdrachtnemer alleen gevolg te geven wanneer die gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Als dat niet het geval is en de opdrachtgever desondanks uitstel verlangt, is de opdrachtgever voor de niet benutte gereserveerde capaciteit de prijs conform de  overeenkomst verschuldigd. Uitgestelde werkzaamheden gelden dan als meerwerk en zullen als zodanig in rekening mogen worden gebracht.

f.      In geval van ziekte aan de zijde van opdrachtnemer of andere omstandigheden die ontstaan buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer die uitvoering van de opdracht belemmeren worden de verplichtingen van opdrachtnemer automatisch voor de duur van deze ziekte of deze omstandigheid opgeschort. Indien een en ander langer dan 30 dagen duurt kan de opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigen.

g. Coachingssessies dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Sessies die niet binnen gestelde termijn worden afgezegd, moeten als verloren gegaan beschouwd worden. Deze kunnen niet meer worden ingehaald en zullen ook niet in mindering op de factuur worden gebracht of terugbetaald worden.

h. DrsPee geeft geen terugbetaling van coachingssessies die gegeven zijn.

 

Artikel 8               Opzegging

a.     Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben te allen tijde het recht de opdracht om hen moverende redenen te beëindigen.

b.     Bij beëindiging door de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat opdrachtnemer met haar werkzaamheden is gestart, is opdrachtnemer gerechtigd tot 20% van de overeengekomen opdrachtsom. Bij beëindiging door de opdrachtgever, nadat door opdrachtnemer met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt, is opdrachtgever de volledige opdrachtsom verschuldigd. In geval is overeengekomen dat over een langere (meer dan 6 maanden) periode doorlopende diensten worden verleend, geldt een compensatie voor opdrachtnemer ter hoogte van een vergoeding gelijk aan 1 maand, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is.

c.     Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever en nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

d.     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

e.     De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever lijdt in geval van of ten gevolge van opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9               Opschorting en ontbinding

a.     Opdrachtnemer is in ieder geval bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst op te zeggen of deze te ontbinden, indien:

·       de opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;

·       na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

·       de opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht c.q. een aanbetaling te doen en deze zekerheid c.q. aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;

·       er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

b.     Indien de opdracht door opdrachtnemer wordt opgezegd of ontbonden, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de opdracht en de wet.

c.     Opdrachtnemer behoudt steeds het recht aanvullend schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10            Geheimhouding

a.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke, althans niet publiek toegankelijke, informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens het voorbereiden en/of uitvoeren van de opdracht als daarna en strekt zich mede uit tot derden die door opdrachtgever en/of zijn personeel kennis krijgen van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.

 

Artikel 11            Tarieven

a.     Het tarief van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht of de tevredenheid van opdrachtgever daarover.

b.     Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

c.     In het tarief van de opdrachtnemer zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

d.     Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.

e.     Alleen de werkelijk bestede tijd wordt in rekening gebracht. Bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het geoffreerde bedrag zal declaratie daarvan alleen plaatsvinden na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

f.      De opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijk mededeling per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

g.     De opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen, tenzij het een tussen partijen vast overeengekomen opdrachtbedrag voor een opdracht van beperkte omvang betreft. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

h.     Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden zullen partijen in overleg treden om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

i.      De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een wettelijke regeling.

 

Artikel 12            Betaling, wettelijke (handels)rente en incassokosten

a.     De betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking op een door de opdrachtnemer aangegeven betaalrekening. De datum van ontvangst wordt als dag van betaling aangemerkt.

b.     Betaling dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

c.     De opdrachtgever dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de opdrachtnemer schriftelijk te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.

d.     Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

e.     De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek c.q. tussentijds te factureren.

f.      Na de vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten te berekenen. Is de opdrachtgever consument, dan zal eerst een zogeheten “14-dagenbrief” worden gestuurd. Op betalingen die plaatsvinden na het intreden van het verzuim is het bepaalde in artikel 6:44 BW van toepassing.

g.     In het geval van te late betaling is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.

h.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

i.      De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van de betaling of verrekening met het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag en/of een vordering op opdrachtnemer.

j.      Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever komen alle in het kader van de nakoming gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

k.     De opdrachtgever kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

l.      De opdrachtgever kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag vooraf te voldoen.

 

Artikel 13            Intellectuele eigendom en auteursrechten

a.     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelingen terzake intellectuele eigendomsrechten.

b.     Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Publicatie, verstrekking aan derden of vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

c.     Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever zijn, met inachtname van het bepaalde in artikel 14 sub b en c van deze voorwaarden, te gebruiken door de opdrachtgever en/of zijn te vermenigvuldigen door de opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

d.     Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet door de opdrachtgever openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

e.     De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14            Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

a.     Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, stukken, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., behoren aan opdrachtnemer toe.

b.     Opdrachtnemer behoudt alle aan deze zaken en de diensten verbonden rechten (waaronder het eigendomsrecht en rechten van intellectuele eigendom) totdat opdrachtgever het volledige aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag heeft voldaan. Voor de periode daarna geldt, dat opdrachtnemer opdrachtgever een kosteloze licentie voor het gebruik verstrekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.

c.     Gebruik door opdrachtgever van in diens opdracht vervaardigde zaken (waaronder tevens begrepen worden: documenten, modellen, methodieken etc.) of verstrekking daarvan aan derden is totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan. Indien opdrachtgever dit overtreedt, verbeurt opdrachtgever, ongeacht of de overtreding hem kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor elke overtreding en daarnaast € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder haar recht om in plaats van de boete schadevergoeding te vorderen.

d.     De opdrachtgever dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.

e.     De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, door te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.

f.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer daarvan terstond in kennis te stellen.

g.     De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

h.     Voor het geval dat de opdrachtnemer de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen of laten uitvoeren, geeft de opdrachtgever nu al een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 15            Vrijwaringen

a.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Opdrachtgever garandeert dat door middel van het aan opdrachtnemer verstrekte geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

b.     Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en/of defecten.

 

Artikel 16             Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, worden gebracht.

 

Artikel 17            Teruggave van ter beschikking gestelde zaken

a.     Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe door opdrachtnemer is gedaan, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

b.     Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder a. genoemde verplichting, heeft de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

c.     Indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft voldaan worden alle zaken die aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, geretourneerd aan de opdrachtgever.

 

Artikel 18           Onderzoek, reclames en klachten

a.     De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

b.     Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren

c.     Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

d.     De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

e.     Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtgever opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de diensten alsnog verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.

f.      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

g.     Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken c.q. de werkzaamheden waarvoor de opdrachtgever de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.

h.     Indien van een gebrek later dan binnen bovenvermelde termijnen melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging , werkzaamheden door opdrachtnemer of schadeloosstelling.

i.      Eveneens verliest de opdrachtgever zijn aanspraak jegens opdrachtnemer wanneer hij het geleverde bewerkt of verwerkt heeft, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd.

j.      Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van de opdrachtnemer, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

k.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen op en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 12 maanden.

 

Artikel 19            Aansprakelijkheid

a.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

b.     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van de diensten.

c.     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

d.     In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van het bedrag van het eigen risico van de verzekering van opdrachtnemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 20.000,-.

e.     Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer (voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden) aan de overeenkomst te laten beantwoorden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f.      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

g.     Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever, op welke grond dan ook, vervalt, voor zover niet anders overeengekomen, door verloop van 12 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

h.     De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek of schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet anders overeengekomen, later dan 12 maanden dan de dag waarop de opdracht door afronding, oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

i.      Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer en/of door haar in het kader van de opdracht ingeschakelde personen lijden tijdens het verblijf op het terrein of in de gebouwen van opdrachtgever in verband met de opdracht, tenzij de schade is veroorzaakt door opdrachtnemer c.q. door haar in het kader van de opdracht ingeschakelde personen.

 

Artikel 20            Overmacht

a.     Een tekortkoming kan opdrachtnemer niet worden toegerekend indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b.     In aanvulling hierop geldt, dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of vertraagd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen en ziekte.

c.     Als zich een situatie als bedoeld onder a of b voordoet als gevolg waarvan de opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

d.     Indien deze situatie 30 kalenderdagen duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

e.     Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

 

Artikel 21            Toepasselijk recht en geschillen

a.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b.     In geval van geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Opdracht dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of die daarmee samenhangen zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.

c.     Indien het niet mogelijk is gebleken een geschil op te lossen binnen twee weken na het ontstaan daarvan, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

In spoedeisende kwesties hoeft de overlegtermijn niet in acht te worden genomen.

 

 

 

Pin It on Pinterest